ขั้นที่หนึ่ง : การเริ่มการสำรวจ

The Panel การเริ่มการสำรวจเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการทั้งหมด ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่ใหญ่ที่สุด ขั้นตอนนี้จะใช้การสอบถามหรือการใช้แบบสอบถาม เพื่อนำมากำหนดคุณลักษณะของประชากรที่เราจะนำมาร่างเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งขนาดของการสร้างการสำรวจนั้น จะมีความสัมพันธ์กับขนาดของประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่จะนำมาเป็นแบบ

 

  
  
 

  

 

AGB Nielsen Media Research (Thailand)